Projekt „Żywienie dietetyczne”

Dodano: 26-09-2018

 

 

Zapraszamy nauczycieli do udziału w projekcie Żywienie dietetyczne

Projekt „Żywienie dietetyczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycielki i nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, kształcących w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Projekt obejmuje następujące szkolenia:

  • Wymogi prawne oraz aspekty techniczne znakowania żywności.
  • Oprogramowanie dietetyczne w praktyce – warsztaty szkoleniowe.
  • Wykorzystanie analizatora składu ciała w pracy z uczniami – warsztaty szkoleniowe.
  • Komponowanie jadłospisu i poradnictwo żywieniowe.

 Do udziału w projekcie zachęcamy szczególnie kobiety.

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne:

 

Dokumenty rekrutacyjne dla nauczyciela

Dokumenty rekrutacyjne dla nauczyciela większa czcionka

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

 

W ramach projektu nastąpi modyfikacja modułowego programu nauczania w klasach III w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych. Szkoła zostanie także wyposażona w sprzęt oraz oprogramowania przydatne podczas prowadzenia zajęć dostosowanych do wymagań rynku pracy.

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Główny cel projektu: Zwiększenie zatrudnialności uczniów Technikum nr 5 poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego, w tym dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów

pracodawców, dopasowanie metod i treści kształcenia na kierunku TŻiUG do zapotrzebowania rynku pracy oraz wsparcie 8 nauczycieli (7K i 1M) w zakresie aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych w okresie od 01.09.2018r. do 30.04.2019r.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 283 920,25 zł

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:

– Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki – 7 osób

– Szkoły i placówki kształcenia zawodowego wykorzystujące doposażenie zakupione dzięki EFS – 1 szkoła

– Zmodernizowanie treści i metod kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy – 1 kierunek

– Nabycie kompetencji przez nauczycieli w ramach szkolenia Wymogi prawne oraz aspekty techniczne znakowania żywności – 3 osoby

– Nabycie kompetencji przez nauczycieli w ramach szkolenia Oprogramowanie dietetyczne w praktyce – 5 osób

– Nabycie kompetencji przez nauczycieli w ramach szkolenia Wykorzystanie analizatora składu ciała w pracy z uczniami – 7 osób

– Nabycie kompetencji przez nauczycieli w ramach szkolenia Komponowanie jadłospisu i poradnictwo żywieniowe – 5 osób

Beneficjent – Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Jednostka realizująca projekt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie,

Żołnierska 49

10-560 Olsztyn 

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Poznaj GastronomikSkip to content