Rekrutacja 2021/2022

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

 

Rekrutacja uzupełniająca – harmonogram

 • Od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz kopii lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • 16 sierpnia 2021 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkołyoryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

 • 23 sierpnia 2021 r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

TECHNIKUM NR 5

 

 

Kierunek/zawód Forma
i cykl kształcenia
Język obcy Ilość oddziałów Liczba wolnych miejsc Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji
technik żywienia i usług gastronomicznych dz/5 angielski, niemiecki 2 5/56 język polski, matematyka, język angielski, biologia
technik technologii żywności dz/5 angielski, niemiecki 1 0/30 język polski, matematyka, język angielski, biologia

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5

 

Kierunek/zawód Forma
i cykl kształcenia
Język obcy Ilość oddziałów Liczba wolnych miejsc Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji
kucharz dz/3 angielski 1 8/28 język polski, matematyka, język angielski, informatyka
cukiernik dz/3 angielski 1 5/28 język polski, matematyka, język angielski, informatyka
kelner dz/3 angielski 1 0/28 język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 

Szkoła prowadzi rekrutację elektroniczną.

Strona naboru:  https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app

Harmonogram

 • Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. należy złożyć  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 22 lipca 2021 r. zostaną  ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • 2 sierpnia 2021 r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) należy dostarczyć do szkoły:

 • wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami tzn. dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • zaświadczenie lekarskie* o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania na badania będą wydawane w dniu badania w sekretariacie szkoły na  podstawie wypełnionego wniosku). Lekarz medycyny pracy będzie przyjmował w budynku szkoły przy ul. Żołnierskiej 49. Termin zostanie ustalony indywidualnie z kandydatem po złożeniu wniosku.
 • dwie fotografie legitymacyjne (z podanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia).

Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.  do godz. 14.00 należy dostarczyć do szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenia kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,
 • orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,

Dokumenty rekrutacyjne do szkoły należy wypełnić i wydrukować ze strony internetowej naboru: https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app. W szczególnych przypadkach można je otrzymać w sekretariacie szkoły.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji w następujący sposób:

 • przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową szkoły lub ePUAPem,
 • w szczególnych przypadkach wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową szkoły lub ePUAPem,
 • dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce udostępnionej przed wejściem do szkoły.

 

 

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content