,,W SKRÓCIE’’ O EGZAMINIE ZAWODOWYM

 

 • Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.
 • Egzamin przeprowadzany jest w dwóch sesjach w terminie styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec.
 • Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć deklarację przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎
 • Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎ Część pisemna trwa
  60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.
 • Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.‎ W przypadku absolwentów opłata w wysokości 171 zł za cały egzamin jest pobierana w ‎przypadku trzeciego i kolejnego podejścia. ‎
 • Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.
 • Do egzaminu mogą przystąpić osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne wówczas egzamin będzie dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości.
 • Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎ z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa – OKE Łomża.
 • Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.
 • Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.
 • Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

 

SESJA 1.2019 ZIMA (STYCZEŃ – LUTY 2019 r.)

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2019 do 9 września 2018 r.

 

KLASA NAZWA I SYMBOL KWALIFIKACJI EGZAMIN PISEMNY EGZAMIN PRAKTYCZNY
4 Taż

4 Tbż

4Tż

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

10 stycznia 2019 r.  

9 stycznia 2019 r.

“dokumentacja”

4 Tl T.10

Organizacja usług gastronomicznych

10 stycznia 2019 r.  

9 stycznia 2019 r.

“dokumentacja”

3 Tl T.09

Wykonywanie usług kelnerskich

10 stycznia 2019 r. od 11 do 21 stycznia oraz 

od 8 do 13 lutego 2019 r. 

“wykonanie”

KKZ T.04

Produkcja wyrobów cukierniczych

T.06

Sporządzanie potraw i napojów

10 stycznia 2019 r. od 11 do 21 stycznia oraz 

od 8 do 13 lutego 2019 r. 

“wykonanie”

KKZ T.15

Organizacja żywienia

i usług gastronomicznych

 

10 stycznia 2019 r. 9 stycznia 2019 r.

 ,,dokumentacja’’

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 22 marca 2019 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 22 marca 2019 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2019 22 marca 2019 r.
Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019 r. 22 marca 2019 r.

 

 

SESJA 2. 2019 LATO (CZERWIEC – LIPIEC 2019 r.)
Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2019 do 18 lutego 2019 r.

do 29 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które ukończyły kkz oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2019 Zima

KLASA NAZWA I SYMBOL KWALIFIKACJI EGZAMIN PISEMNY EGZAMIN PRAKTYCZNY
3 Taż

3 Tbż

3k

T.06

Sporządzanie potraw i napojów

 

18 czerwca 2019 r. od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

“wykonanie”

3 c T.4

Produkcja wyrobów cukierniczych

18 czerwca 2019 r. od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

“wykonanie”

3 Ts T.02

Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

18 czerwca 2019 r. od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

“wykonanie”

Poprawki T.10

Organizacja usług gastronomicznych

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

18 czerwca 2019 r. 17 czerwca 2019 r.

,,dokumentacja’’

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019. 30 sierpnia 2019 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019 30 sierpnia 2019 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2019 30 sierpnia 2019 r.

 

 

 

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2017

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2017

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – październik 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie –  czerwiec 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie –  styczeń 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –  2015

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – zobacz

 

Deklaracja uczeń, absolwent – zobacz

Deklaracja KKZ – zobacz

Komunikat MEN – wykaz olimpiad i turniejów 2018-2019 – zobacz

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2017-2018 – zobacz

Informator Cukiernik – zobacz

Informator Kelner – zobacz

Informator Kucharz – zobacz

Informator Technik technologii żywności – zobacz

Informator Technik żywienia i usług gastronomicznych – zobacz

 

Więcej informacji dodatkowych o egzaminie zawodowym na stronie http://www.oke.lomza.pl/

Dziennik elektroniczny

baner-zaloguj-sie

Poznaj GastronomikPolecamy

Archiwum Wydarzeń

Nasi Sprzymierzeńcy

Skip to content