,,W SKRÓCIE’’ O EGZAMINIE ZAWODOWYM

 

 • Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.
 • Egzamin przeprowadzany jest w dwóch sesjach w terminie styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec.
 • Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć deklarację przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎
 • Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎ Część pisemna trwa
  60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.
 • Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.‎ W przypadku absolwentów opłata w wysokości 222,53 zł za cały egzamin jest pobierana w ‎przypadku trzeciego i kolejnego podejścia. ‎
 • Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.
 • Do egzaminu mogą przystąpić osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne wówczas egzamin będzie dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości.
 • Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎ z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa – OKE Łomża.
 • Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.
 • Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.
 • Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2021

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2020

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2020

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2019

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2019

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2018

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2018

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2017

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2017

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – październik 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie –  czerwiec 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie –  styczeń 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –  2015

 

AKTUALNOŚCI

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2020 – 2021

Zapoznaj się

Sesja styczeń-luty 2021, czerwiec-lipiec 2021

 

Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Formuła 2012 zobacz

Formuła 2017 zobacz

Formuła 2019 zobacz

 

Szczegółowe terminy składania deklaracjizobacz

Deklaracja uczeń, absolwent – zobacz

Deklaracja KKZ – zobacz

Informator Cukiernik – zobacz

Informator Kelner – zobacz

Informator Kucharz – zobacz

Informator Technik technologii żywności – zobacz

Informator Technik żywienia i usług gastronomicznych – zobacz

 

Więcej informacji dodatkowych o egzaminie zawodowym:

https://cke.gov.pl/

http://www.oke.lomza.pl/

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Poznaj GastronomikSkip to content