Jesteś tutaj: Strona główna » Kształcenie » Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

Sesja czerwiec – lipiec 2018

Część pisemna 19 czerwca 2018 r. godzina 10.00 (kwalifikacja T.4, T.6),

      godzina 12.00 (kwalifikacja T.10)

Część praktyczna 26 czerwca 2018 r. godzina 13.00 (kwalifikacja T.10, T.15, T.16)

model „dokumentacja ”

Część praktyczna model „wykonanie ” od 25 czerwca do 29 czerwca 2018 r. (kwalifikacja T.4, T.6)

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wydawania świadectw i dyplomów dla sesji czerwiec – lipiec 2018r. – 31 sierpnia 2018 r.

,,W SKRÓCIE’’ O EGZAMINIE ZAWODOWYM

 

 

 • Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.
 • Egzamin przeprowadzany jest w dwóch sesjach w terminie styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec.
 • Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć deklarację przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎
 • Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎ Część pisemna trwa
  60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.
 • Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.‎ W przypadku absolwentów opłata w wysokości 171 zł za cały egzamin jest pobierana w ‎przypadku trzeciego i kolejnego podejścia. ‎
 • Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.
 • Do egzaminu mogą przystąpić osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne wówczas egzamin będzie dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości.
 • Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎ z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa – OKE Łomża.
 • Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.
 • Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.
 • Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2017-2018

 

SESJA 1.:  STYCZEŃ – LUTY 2018 r.

Termin składania deklaracji do 9 września 2017 r.

KLASA NAZWA I SYMBOL KWALIFIKACJI EGZAMIN PISEMNY EGZAMIN PRAKTYCZNY
4 Taż

4 Tbż

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

11 stycznia 2018 r.  

10 stycznia 2018 r.

“dokumentacja”

4 Ts T.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

11 stycznia 2018 r.

 

 

 

10 stycznia 2018 r.

“dokumentacja”

4 Tl T.10

Organizacja usług gastronomicznych

11 stycznia 2018 r.  

10 stycznia 2018 r.

“dokumentacja”

3 Tl T.9

Wykonywanie usług kelnerskich

11 stycznia 2018 r. od 22 do 31 stycznia

oraz

od 10 do 16 lutego 2018 r.

“wykonanie”

KKZ T.6

Sporządzanie potraw i napojów

T4

Produkcja wyrobów cukierniczych

11 stycznia 2018 r. od 22 do 31 stycznia

oraz

od 10 do 16 lutego 2018 r.

“wykonanie”

 

 

SESJA 2.:  CZERWIEC – LIPIEC 2018 r.

Termin składania deklaracji do 18 LUTEGO 2018 r.

KLASA NAZWA I SYMBOL KWALIFIKACJI EGZAMIN PISEMNY EGZAMIN PRAKTYCZNY
3 Taż

3 Tbż

T.6

Sporządzanie potraw i napojów

 

19 czerwca 2018 r. od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

“wykonanie”

3 k T.6

Sporządzanie potraw i napojów

19 czerwca 2018 r. od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

“wykonanie”

3 c T.4

Produkcja wyrobów cukierniczych

19 czerwca 2018 r. od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

“wykonanie”

 

 

 

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2017

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2017

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – październik 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie –  czerwiec 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie –  styczeń 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –  2015

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – zobacz

 

Deklaracja uczeń, absolwent – zobacz

Deklaracja KKZ – zobacz

Komunikat MEN – wykaz olimpiad i turniejów 2018-2019 – zobacz

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2017-2018 – zobacz

Informator Cukiernik – zobacz

Informator Kelner – zobacz

Informator Kucharz – zobacz

Informator Technik technologii żywności – zobacz

Informator Technik żywienia i usług gastronomicznych – zobacz

 

Więcej informacji dodatkowych o egzaminie zawodowym na stronie http://www.oke.lomza.pl/

Dziennik elektroniczny

baner-zaloguj-sie      

Realizujemy projekty

 

Poznaj Gastronomik

Polecamy

Archiwum Wydarzeń

Nasi Sprzymierzeńcy