Jesteś tutaj: Strona główna » Kształcenie » Egzamin zawodowy

,,W SKRÓCIE’’ O EGZAMINIE ZAWODOWYM

 

 

 • Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.
 • Egzamin przeprowadzany jest w dwóch sesjach w terminie styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec.
 • Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć deklarację przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎
 • Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎ Część pisemna trwa
  60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.
 • Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.‎ W przypadku absolwentów opłata w wysokości 171 zł za cały egzamin jest pobierana w ‎przypadku trzeciego i kolejnego podejścia. ‎
 • Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.
 • Do egzaminu mogą przystąpić osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne wówczas egzamin będzie dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości.
 • Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎ z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa – OKE Łomża.
 • Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.
 • Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.
 • Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

 


HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2017-2018

 

SESJA 1.:  STYCZEŃ – LUTY 2018 r.

Termin składania deklaracji do 9 września 2017 r.

KLASA NAZWA I SYMBOL KWALIFIKACJI EGZAMIN PISEMNY EGZAMIN PRAKTYCZNY
4 Taż

4 Tbż

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

11 stycznia 2018 r.  

10 stycznia 2018 r.

“dokumentacja”

4 Ts T.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

11 stycznia 2018 r.

 

 

 

10 stycznia 2018 r.

“dokumentacja”

4 Tl T.10

Organizacja usług gastronomicznych

11 stycznia 2018 r.  

10 stycznia 2018 r.

“dokumentacja”

3 Tl T.9

Wykonywanie usług kelnerskich

11 stycznia 2018 r. od 22 do 31 stycznia

oraz

od 10 do 16 lutego 2018 r.

“wykonanie”

KKZ T.6

Sporządzanie potraw i napojów

T4

Produkcja wyrobów cukierniczych

11 stycznia 2018 r. od 22 do 31 stycznia

oraz

od 10 do 16 lutego 2018 r.

“wykonanie”

 

 

SESJA 2.:  CZERWIEC – LIPIEC 2018 r.

Termin składania deklaracji do 18 LUTEGO 2018 r.

KLASA NAZWA I SYMBOL KWALIFIKACJI EGZAMIN PISEMNY EGZAMIN PRAKTYCZNY
3 Taż

3 Tbż

T.6

Sporządzanie potraw i napojów

 

19 czerwca 2018 r. od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

“wykonanie”

3 k T.6

Sporządzanie potraw i napojów

19 czerwca 2018 r. od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

“wykonanie”

3 c T.4

Produkcja wyrobów cukierniczych

19 czerwca 2018 r. od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

“wykonanie”

 

 

 

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2017

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2017

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – październik 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie –  czerwiec 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie –  styczeń 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –  2015

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – zobacz

 

Deklaracja uczeń, absolwent – zobacz

Deklaracja KKZ – zobacz

Komunikat MEN – wykaz olimpiad i turniejów 2018-2019 – zobacz

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2017-2018 – zobacz

Informator Cukiernik – zobacz

Informator Kelner – zobacz

Informator Kucharz – zobacz

Informator Technik technologii żywności – zobacz

Informator Technik żywienia i usług gastronomicznych – zobacz

 

Więcej informacji dodatkowych o egzaminie zawodowym na stronie http://www.oke.lomza.pl/

Dziennik Elektroniczny

baner-zaloguj-sie      

Erasmus+

 

Archiwum Wydarzeń

Poznaj Gastronomik

Polecamy

Nasi Sprzymierzeńcy