O projekcie mobilności Erasmus plus realizowanym przez „GASTRONOMIK”.

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie przy współpracy największego ośrodka  kulinarnego w Europie, Univerista dei Sapori w Preugii,  realizują projekt mobilności Erasmus plus, pod tytułem „Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli drogą w rozwoju kształcenia młodzieży i dorosłych”. Realizacja zadań i wdrażanie rezultatów projektu przewidziane są na lata 2015-2017.

Nasza Szkoła zdecydowała się na wybór partnera włoskiego, ponieważ region Perugii oraz Warmii i Mazur łączy wiele wspólnych inicjatyw europejskich. Perugia to ośrodek o dużych tradycjach kulinarnych, które są rozwijane i propagowane przez Universita dei Sapori, czyli Akademię Smaku. Akademia to przykład współpracy miejscowego przemysłu i rzemiosła na rzecz kulinarnego kształcenia profesjonalistów i amatorów.

Wyjazd nauczycieli do Włoch zaowocował nawiązaniem ścisłej współpracy między naszą szkoła i Akademią Smaku. Skorzystaliśmy z ogromnego doświadczenia Włochów w organizowaniu efektywnego procesu kształcenia dorosłych oraz z ich wiedzy i umiejętności w dziedzinie sporządzania potraw bezglutenowych. Pierwszym zrealizowanym przez nas tematem warsztatów w Perugii była właśnie „Kuchnia bezglutenowa”.  Tym bardziej, że obecnie jedna na sto osób ma problem z tolerancją glutenu. Wobec tego faktu współczesna gastronomia nie może pozostać obojętna. Jej  ważne społeczne zadanie to wychodzenie naprzeciw indywidualnym  potrzebom dietetycznym gości.  Umiejętności kulinarno-dietetyczne naszych kucharzy muszą się ciągle rozwijać a ich wiedza żywieniowa systematycznie pogłębiać. I  właśnie Włosi  dysponują największą siecią restauracji bezglutenowych w Europie. To około 400 restauracji z menu bezglutenowym dla osób chorych na celiakię i nietolerujących gluten. Logo o barwie zielono-białej z przekreślonym kłosem czy napisem ,,gluten free’’ nie odstrasza a budzi ciekawość i poczucie bezpieczeństwa.

Podczas warsztatów we Włoszech poznaliśmy humanistyczną filozofię kształcenia w Akademii Smaku, gdzie podczas procesu edukacyjnego wykorzystuje się pełen zakres uzdolnień wielorakich ucznia.  Przywieźliśmy do kraju nowe receptury i sposoby sporządzania potraw bezglutenowych, takich jak pieczywo, makarony, wyroby cukiernicze, które można komponować w pełne i urozmaicone menu dla osób chorych na celiakię.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wysokiej kultury kształcenia, żywienia oraz doświadczeń dietetyczno – kulinarnych Włochów. Dlatego chcemy  przekazać naszym młodym kucharzom wiedzę i umiejętności na temat sporządzania potraw bezglutenowych oraz krzewić zwyczaje zdrowego odżywiania. Mamy nadzieję zarazić ideą zdrowego, dietetycznego odżywiania również rodziców naszych uczniów i na kursach kulinarnych dla dorosłych  poszerzyć ofertę programową o kuchnię bezglutenową.  Jesteśmy otwarci na współpracę w naszym regionie z innymi szkołami i instytucjami propagującymi zdrowy styl życia.

 

European Vocational Skills Week 5-9 of December 2016.

 

Fast economic growth together with technological development make it more and more challenging for Polish vocational education. Due to European integration, vocational schools are being constantly confronted  with requrements of international competition policy. That is why the Complex of Gastronomy and Food Industry Schools in Olsztyn decided to write the mobility project „Teachers’ Vocational Education and Training as a Solution to Development of of Youth and Adults Education”.

The teachers at The Complex of Gastronomy and Food Industry Schools in Olsztyn acomplish the Project  due to one of the biggest culinary institution In Europe, Univerista dei Sapori in Preugia. Our teachers coperated with the Academy of Taste in April 2016. It was Job shadowing. The Italian partner had a lot of experience in proffessional training.  We could see good practices of organising and conducting education for adults. We also gained new specialistic skills in the diets and confection. We attended workshops „Gluten free diet” and „banquet cakes” held by Italian chefs and masters of vocational training.

We are now at the stage of dissemination and implementation of the project results. Our planned and accomplished actions:

 • the opening of a professional qualification confectionery course for adults in September 2016
 • modifications to the substantive content of modules and modular units both in the education of youth and adults from September 2016
 • the inclusion of substantive content related to a gluten-free kitchen to curricula of vocational teachers (September 2016)
 • the purchase of license of computer program “Dietitian” allowing planning of dietary nutrition, including gluten-free, which is part of the implementation of the planned project promoting the use of information and communication technology for all professional classes (5-9 December 2016)
 • preparation of workshops for parents about the gluten-free diet, bread baking and gluten-free cakes (the second half of November)
 • conducting practical training for teachers of different specialties in gluten-free kitchen, preparing banquet cakes and planning gluten-free menus using computer program “Dietitian” (5-9 December 2016)
 • putting Fotocast on the school website about job shadowing training in Italy and its results (5-9 December)
 • preparation and placement on the school educational platform presentations-teaching films with new recipes and techniques related to gluten-free bread and banquet cakes (5-9 December)

Dissemination and implementation of the project results is to help the school to perform a variety of tasks and challenges of modern education in the field of improving the quality of vocational training, adapting the offer to the needs of the labor market and develop international cooperation.

 

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 5-9 grudzień 2016.

 

Wyzwaniem dla szkolnictwa zawodowego w Polsce jest szybki wzrost gospodarczy połączony z rozwojem technologicznym. Integracja europejska powoduje, że szkolnictwo zawodowe jest trwale konfrontowane z wymogami międzynarodowej konkurencji. Dlatego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie zdecydowaliśmy się na napisanie projektu mobilnościowego „Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli drogą w rozwoju kształcenia młodzieży i dorosłych”.

Nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie realizują wspomniany projekt przy współpracy największego ośrodka  kulinarnego w Europie, Univerista dei Sapori w Preugii.   Wyjazd nauczycieli w kwietniu 2016 do Włoch zaowocował nawiązaniem ścisłej współpracy między naszą szkoła i Akademią Smaku. Partner włoski ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na zamówienie dla profesjonalistów. Szkolenie naszych nauczycieli w Akademii Smaku w Perugii miało charakter typu job shadowing. Przyjrzeliśmy się dobrym praktykom organizowania i prowadzenia kształcenia dorosłych oraz zyskaliśmy  nowe, specjalistyczne umiejętności w dziedzinie dietetycznej oraz cukierniczej. Braliśmy udział w warsztatach „Kuchnia bezglutenowa” oraz „Ciasta bankietowe” prowadzonych przez włoskich mistrzów szkolenia zawodowego.

Jesteśmy w tej chwili na etapie upowszechniania i wdrażania rezultatów projektu. Nasze planowane i zrealizowane działania:

 • otworzenie zawodowego kursu kwalifikacyjnego cukiernik dla dorosłych we wrześniu 2016,
 • zmodyfikowanie merytorycznych treści modułów oraz jednostek modułowych zarówno w kształceniu młodzieży, jak i dorosłych od września 2016
 • włączenie treści merytorycznych dotyczących kuchni bezglutenowej do planów nauczania nauczycieli przedmiotów zawodowych (wrzesień 2016),
 • zakup licencji programu komputerowego „Dietetyk” pozwalającego na planowanie żywienia dietetycznego, w tym bezglutenowego, co wpisuje się w realizację zaplanowanego w projekcie upowszechniania wykorzystywania technologii informatyczno-komunikacyjnych na wszystkich zajęciach zawodowych (5-9 grudnia 2016),
 • przygotowanie warsztatów dla rodziców na temat diety bezglutenowej oraz wypieku pieczywa i ciast bezglutenowych (druga połowa listopada),
 • przeprowadzenie szkoleń praktycznych dla nauczycieli różnych specjalności z kuchni bezglutenowej, sporządzania ciast bankietowych oraz planowania jadłospisów bezglutenowych w programie komputerowym „Dietetyk” (5-9 grudnia 2016),
 • umieszczenie na stronie internetowej szkoły Fotocastu na temat szkolenia we Włoszech typu job shadowing i jego rezultatów (5-9 grudnia),
 • przygotowanie oraz umieszczenie na platformie edukacyjnej szkoły prezentacji – filmów dydaktycznych z nowymi recepturami i techniką wykonania pieczywa bezglutenowego i ciast bankietowych (5-9 grudnia).

Upowszechnianie i wdrażania rezultatów projektu ma posłużyć szkole do realizacji różnych zadań i wyzwań stawianych współczesnej oświacie  w zakresie doskonalenia jakości kształcenia zawodowego, dostosowania oferty do potrzeb rynku pracy oraz rozwijania współpracy międzynarodowej.

Dziennik elektroniczny

baner-zaloguj-sie

Realizujemy projekty

 

 

 

 

 


Poznaj GastronomikPolecamy

Archiwum Wydarzeń

Nasi Sprzymierzeńcy

Skip to content