Projekt „Technologie żywności – integracja warsztatu nauczyciela zawodu z rynkiem pracy”

Dodano: 30-05-2012

Projekt „Technologie żywności – integracja warsztatu nauczyciela zawodu z rynkiem pracy”
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe.
       „Technologie żywności – integracja warsztatu nauczyciela zawodu z rynkiem pracy” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Centrum Promocji Podlasia realizuje projekt doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie technologii stosowanych w przemyśle spożywczym oraz jednostkach obsługi konsumenta w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim w okresie od stycznia 2011 r. do maja 2012 r.

W projekcie tym uczestniczą następujący nauczyciele:

1. Ewa Dębska,
2. Monika Gołębiewska,
3. Danuta Komar,
4. Ewa Stanisławska Lepko,
5. Anna Tychek.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 40 nauczycieli w zakresie dostosowania programu nauczania przedmiotów zawodowych do zmian technicznych i technologicznych w przemyśle spożywczym i gastronomicznym w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim, a w szczególności:

– opracowanie narzędzia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych
nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu
kształcących na kierunkach technologia żywności, technik organizacji usług
gastronomicznych oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego,

– zwiększenie poziomu wiedzy związanej z pracą przedsiębiorstw branży spożywczej przez
nauczycieli z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

– umożliwienie doskonalenia zawodowego nauczycielom przedmiotów zawodowych
i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie technologii stosowanych w przemyśle
spożywczym i gastronomicznych.

W wakacje odbyły się już pierwsze szkolenia teoretyczne, we wrześniu realizowany będzie moduł – ćwiczenia laboratoryjne, następnie odbędą się szkolenia metodyczne i staże.
Więcej na www.nauczyciel-ntz.pl

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content