Projekt „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – V edycja”

Dodano: 30-11-2012

   Uczeń Piotr Kłosowski z klasy 2 Tam znalazł się na liście rankingowej uczniów wytypowanych  przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do otrzymania stypendium  dla uczniów szczególnie uzdolnionych.         Projekt „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – V edycja” jest realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Stypendium wypłacane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa i budżetu samorządu województwa warmińsko – mazurskiego.

Istotnym elementem programu stypendialnego jest jego nastawienie na rozwój indywidualnych potrzeb edukacyjnych najzdolniejszych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. Rozwój ten będzie możliwy dzięki opracowaniu i realizacji przez stypendystę i jego opiekuna Indywidualnego Programu Edukacyjnego. Program ten zawiera cele związane z poszerzaniem wiedzy, rozwojem zdolności i umiejętności w zakresie  wybranych przedmiotów oraz działania zmierzające do osiągnięcia przez stypendystę założonych celów.

Opiekunem stypendysty  jest p. Joanna Kowalska.

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content