Projekt „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – V edycja”

Dodano: 30-11-2012

   Uczeń Piotr Kłosowski z klasy 2 Tam znalazł się na liście rankingowej uczniów wytypowanych  przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do otrzymania stypendium  dla uczniów szczególnie uzdolnionych.         Projekt „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – V edycja” jest realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Stypendium wypłacane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa i budżetu samorządu województwa warmińsko – mazurskiego.

Istotnym elementem programu stypendialnego jest jego nastawienie na rozwój indywidualnych potrzeb edukacyjnych najzdolniejszych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. Rozwój ten będzie możliwy dzięki opracowaniu i realizacji przez stypendystę i jego opiekuna Indywidualnego Programu Edukacyjnego. Program ten zawiera cele związane z poszerzaniem wiedzy, rozwojem zdolności i umiejętności w zakresie  wybranych przedmiotów oraz działania zmierzające do osiągnięcia przez stypendystę założonych celów.

Opiekunem stypendysty  jest p. Joanna Kowalska.

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Poznaj GastronomikSkip to content