Projekt „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – IV edycja”

Dodano: 30-11-2011

Agata Jara z klasy 4US znalazła się na liście rankingowej uczniów wytypowanych  przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do otrzymania stypendium  dla uczniów szczególnie uzdolnionych.         Projekt „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – IV edycja” jest realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Stypendium wypłacane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa i budżetu samorządu województwa warmińsko – mazurskiego.

Istotnym elementem programu stypendialnego jest jego nastawienie na rozwój indywidualnych potrzeb edukacyjnych najzdolniejszych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. Rozwój ten będzie możliwy dzięki opracowaniu i realizacji przez stypendystę i jego opiekuna Indywidualnego Programu Edukacyjnego. Program ten zawiera cele związane z poszerzaniem wiedzy, rozwojem zdolności i umiejętności w zakresie  wybranych przedmiotów oraz działania zmierzające do osiągnięcia przez stypendystę założonych celów.

Opiekunem stypendystki  jest p. Ewa Stanisławska Lepko.

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Poznaj GastronomikSkip to content