Projekt „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – II edycja”

Dodano: 01-12-2007

Projekt „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – II edycja”

Marlena Kiełpińska z klasy 3S otrzymywać będzie stypendium w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach,

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie: 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa i budżetu samorządu województwa warmińsko–mazurskiego.

Jednym z najistotniejszych elementów programu stypendialnego jest jego nastawienie na rozwój indywidualnych potrzeb edukacyjnych najzdolniejszych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. Rozwój ten będzie możliwy dzięki opracowaniu i realizacji przez stypendystę i jego opiekuna Indywidualnego Programu Edukacyjnego. Program ten zawiera cele związane z poszerzaniem wiedzy, rozwojem zdolności i umiejętności w zakresie  wybranych przedmiotów oraz działania zmierzające do osiągnięcia przez stypendystę założonych celów.

Opiekunem stypendystki  jest Ewa Stanisławska Lepko.

Więcej informacji tutaj.

Dziennik elektroniczny

baner-zaloguj-sie

Poznaj GastronomikPolecamy

Archiwum Wydarzeń

Nasi Sprzymierzeńcy

Skip to content