Projekt „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – II edycja”

Dodano: 01-12-2007

Projekt „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – II edycja”

Marlena Kiełpińska z klasy 3S otrzymywać będzie stypendium w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach,

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie: 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa i budżetu samorządu województwa warmińsko–mazurskiego.

Jednym z najistotniejszych elementów programu stypendialnego jest jego nastawienie na rozwój indywidualnych potrzeb edukacyjnych najzdolniejszych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. Rozwój ten będzie możliwy dzięki opracowaniu i realizacji przez stypendystę i jego opiekuna Indywidualnego Programu Edukacyjnego. Program ten zawiera cele związane z poszerzaniem wiedzy, rozwojem zdolności i umiejętności w zakresie  wybranych przedmiotów oraz działania zmierzające do osiągnięcia przez stypendystę założonych celów.

Opiekunem stypendystki  jest Ewa Stanisławska Lepko.

Więcej informacji tutaj.

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content